Ogólne warunki

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ I POTWIERDZENIE OGÓLNYCH WARUNKÓW LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE FIELDCODE („OW”). NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAJE UZNANY ZA ZAAKCEPTOWANY PRZEZ KLIENTA PO KLIKNIĘCIU „WEJDŹ TERAZ” LUB PODOBNEGO, JAK OKREŚLONO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Wersja Data: 07/07/2020

1 / INTERPRETACJA

A.  Definicje: W niniejszych OW następujące terminy mają znaczenie:

Zatwierdzony cel – Fieldcode przyznaje klientowi prawo dostępu do produktów Fieldcode zgodnie z niniejszymi OW, aby klient mógł łączyć się, zarządzać i kontrolować swoją siecią serwisową za pomocą aplikacji Fieldcode wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych.

Informacje poufne - warunki niniejszych OW oraz wszelkie informacje, które nie są publicznie znane i które zostały uzyskane od drugiej strony w trakcie lub w związku z niniejszymi OW. Poufne informacje Fieldcode obejmują między innymi oprogramowanie i dokumentację.

Dokumentacja - dokumentacja użytkownika i techniczna zaprojektowana w celu umożliwienia klientowi prawidłowego użytkowania i obsługi oprogramowania (jeśli istnieje). Obejmuje wszelkie aktualizacje dokumentacji.

Data wejścia w życie – data, w której klient zaakceptuje niniejsze OW i nabędzie licencję.

Data zakończenia - data zakończenia okresu licencji określona (ewentualnie) w umowie indywidualnej.

Zdarzenie – zapytanie dotyczące pomocy technicznej zgłoszone przez klienta w oprogramowaniu Fieldcode. Każde zdarzenie może być przetwarzane (np. wysłane, zgłoszone) indywidualnie w oprogramowaniu Fieldcode.

Opłaty - opłaty i koszty związane z licencją zgodnie ze standardem określonym w Warunkach szczególnych dotyczących licencji na oprogramowanie.

Siła wyższa - zdarzenie, na które strona nie ma wpływu, z wyłączeniem zdarzenia w zakresie, w jakim można było go uniknąć, podejmując rozsądne kroki lub zachowując należytą staranność.

Umowa indywidualna – szczegółowa umowa zawarta z klientem, zawierająca uzgodnione opłaty za licencję, warunki płatności oraz okres obowiązywania licencji, jeśli został określony. W przypadku sprzeczności pomiędzy umową indywidualną a niniejszymi OW pierwszeństwo ma umowa indywidualna.

Prawa własności intelektualnej - obejmują prawa autorskie i wszelkie prawa istniejące w dowolnym miejscu na świecie, przyznane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub słuszności w odniesieniu do wynalazków (w tym patentów), zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych i projektów, układów obwodów, danych i baz danych, informacji poufnych, zasad „know-how” oraz wszelkie inne prawa wynikające z działalności intelektualnej. Własność intelektualna ma konsekwentne znaczenie i obejmuje wszelkie ulepszenia, modyfikacje lub prace pochodne dotyczące Własności intelektualnej.

Licencja – licencja na oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie, otrzymana przez klienta zgodnie z niniejszymi OW i po ich zaakceptowaniu.

Lanzamientos del software - mejoras, nuevas ampliaciones y características de las aplicaciones de software que desarrolla Fieldcode de forma continua. Fieldcode programará un calendario de lanzamientos del software para poner a disposición del cliente una versión mejorada del software.

Wersje oprogramowania - ulepszenia, nowe dodatki i funkcje aplikacji, nad którymi firma Fieldcode stale pracowała. Fieldcode określi harmonogram planowanych wersji oprogramowania w celu udostępnienia ulepszonej wersji oprogramowania klientowi.

Oprogramowanie – aplikacje dostarczane przez Fieldcode na zasadzie oprogramowania jako usługi (ang. software as a service, w skrócie SaaS). Aplikacje oprogramowania składają się z aplikacji przeglądarkowej do zarządzania i wysyłania zdarzeń oraz aplikacji mobilnej do dostarczania i raportowania zdarzeń.

2 / UDZIELENIE LICENCJI

A. Udzielenie licencji: akceptując niniejsze OW, Fieldcode przyznaje klientowi, a klient akceptuje, niewyłączną, ogólnoświatową, niezbywalną i odwoływalną licencję na użytkowanie oprogramowania oraz dokumentacji wyłącznie w zatwierdzonym celu i zgodnie z OW zgodnie z niniejszymi postanowieniami. Klient nie może modyfikować ani w żaden sposób tworzyć kopii takiego oprogramowania, ani tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, odtwarzać, demontować ani dekompilować oprogramowania.

B. Pomoc techniczna. W Okresie licencji firma Fieldcode świadczy usługi pomocy technicznej w zakresie Oprogramowania, które obejmują:  

(a) aktualizacje i wersje oprogramowania, 

(b) wsparcie przez e-mail w przypadku awarii oprogramowania. 

Wszelkie dodatkowe lub rozszerzone usługi pomocy technicznej podlegają indywidualnej umowie i zostaną w niej opisane.

C. Współpraca. Z zastrzeżeniem podpunktu 2(B) niniejszego dokumentu klient zapewni, że personel Fieldcode otrzyma od klienta takie informacje, jakie są uzasadnione, aby umożliwić Fieldcode wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku problemów z dostępem do oprogramowania z powodu odświeżenia lub aktualizacji oprogramowania w całości lub w części klient otrzyma odpowiednio wcześnie powiadomienie w celu zaplanowania przestoju oprogramowania z powodu wydania nowej wersji oprogramowania. Jeśli po otrzymaniu takiej możliwości klient nie nabędzie lub w inny sposób odmówi nabycia takich wersji oprogramowania, firma Fieldcode zostanie zwolniona z zobowiązań dotyczących wsparcia określonych w niniejszym dokumencie. Jedynym środkiem zaradczym klienta w przypadku istotnego naruszenia ze strony Fieldcode swoich zobowiązań określonych w niniejszym ustępie 2(C) jest ponowne wykonanie przez Fieldcode wadliwych usług, tak aby były one zgodne ze specyfikacjami podanymi w niniejszym dokumencie.

3 / WARUNKI LICENCJI

A. Obowiązki klienta:

(a) używać oprogramowania i dokumentacji wyłącznie do celów zgodnych z prawem i nie kopiować, powielać, tłumaczyć, dekompilować, odtwarzać, odsprzedawać, modyfikować, zmieniać, udzielać sublicencji ani w inny sposób nie wykorzystywać oprogramowania lub dokumentacji, z wyjątkiem (i) celów wyraźnie określonych w niniejszych OW; lub (ii) w zakresie wyraźnie dozwolonym przez dowolne prawo, jeżeli to prawo lub traktat nie mogą być wyłączone, ograniczone lub zmodyfikowane przez niniejsze OW; lub (iii) jeśli zostało to uzgodnione w pisemnej umowie między klientem a Fieldcode;

(b) zapewnić, że oprogramowanie i dokumentacja są przez cały czas chronione przed niewłaściwym użyciem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub jakąkolwiek formą nieuprawnionego użycia, kopiowania lub ujawnienia;

(c) przechowywać wszystkie informacje o prawach własności w oprogramowaniu i dokumentacji;

(d) nie przenosić, cedować ani w żaden inny sposób nie obchodzić się z oprogramowaniem, dokumentacją lub prawami klienta wynikającymi z niniejszych OW, ani nie udzielać na nich zabezpieczenia;

(e) nie kwestionować prawa własności Fieldcode ani ważności oprogramowania, dokumentacji ani innych elementów czy materiałów stworzonych lub opracowanych przez lub w imieniu Fieldcode na podstawie niniejszych OW (w tym praw własności intelektualnej do tych elementów) lub w związku z nimi; oraz

(f) powiadomić Fieldcode na piśmie natychmiast po uzyskaniu informacji o wszelkich okolicznościach, które mogą sugerować, że jakakolwiek osoba może mieć nieuprawnioną wiedzę, posiada lub używa oprogramowania lub dokumentacji.
 

B. Fieldcode zapewnia klientowi pomoc techniczną zgodnie z podpunktem 2(B), pod warunkiem, że klient:

(a) Fieldcode zapewnia klientowi pomoc techniczną zgodnie z podpunktem 2(B), pod warunkiem, że klient;

(b) utrzymywał odpowiednie środowisko operacyjne do korzystania z oprogramowania zgodnie z wszelkimi wskazówkami Fieldcode, w tym w dokumentacji;

(c) przestrzegał niniejszych OW i dokumentacji.

C. Własność: wszelkie prawa, tytuły i udziały w oprogramowaniu oraz wszelkie jego kopie lub dzieła pochodne oraz cała dokumentacja, kod i logika, które opisują lub składają się na takie oprogramowanie lub wszelkie takie dzieła pochodne pozostają wyłącznie własnością Fieldcode, jak określono w niniejszym dokumencie. Klient nie może edytować, odtwarzać kodu źródłowego, kopiować, emulować, tworzyć dzieł pochodnych, kompilować lub dekompilować ani w żaden inny sposób edytować, modyfikować ani zmieniać oprogramowania. Niezależnie od treści zawartych w niniejszym dokumencie wszelka (i) własność intelektualna istniejąca przed datą wejścia w życie licencji; lub (ii) własność intelektualna opracowana niezależnie od licencji pozostaje własnością jej obecnego właściciela.

4 / WARUNKI PŁATNOŚCI

A. Opłaty: Opłaty i warunki płatności mają zastosowanie zgodnie z definicją w WS.

5 / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

A. Fieldcode gwarantuje, że żadne Oprogramowanie nie jest przedmiotem żadnych roszczeń ani postępowań, ani nie narusza żadnych praw własności przemysłowej lub intelektualnej osób trzecich. Gdy klient dowie się o takim potencjalnym naruszeniu: (i) niezwłocznie powiadamia Fieldcode na piśmie o każdym takim naruszeniu lub roszczeniach z tytułu naruszenia (dalej: „Roszczenie dotyczące WI”); (ii) nie przyznaje się do odpowiedzialności ani nie uszczupla, ani nie rozstrzyga Roszczenia dotyczącego WI w jakikolwiek inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Fieldcode; oraz (iii) udziela Fieldcode pełnego upoważnienia do prowadzenia lub rozstrzygania sporu związanego z takim Roszczeniem dotyczącym WI, jeśli takie istnieje. Dla uniknięcia wątpliwości taka odpowiedzialność rozciąga się na klienta, który dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Oprogramowania lub potencjalnym naruszeniu praw własności intelektualnej Fieldcode przez osobę trzecią.   

B. W przypadku roszczeń dotyczących WI wysuwanych przeciwko klientowi w odniesieniu do oprogramowania firma Fieldcode ponosi pełną odpowiedzialność, a wyłączne zadośćuczynienie dla klienta od Fieldcode obejmuje: (i) zastąpienie oprogramowania naruszającego w całości oprogramowaniem nienaruszającym praw; lub (ii) modyfikację oprogramowania tak, aby nie naruszało już żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, pozostając jednocześnie funkcjonalnie równoważne.

6 / POUFNOŚĆ

A. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszych OW żadna ze stron nie może wykorzystywać ani ujawniać informacji poufnych drugiej strony, w tym między innymi wszelkich informacji mających zastosowanie do niniejszych OW, oprogramowania i dokumentacji, które mają zastosowanie do niniejszych Warunków, wszelkich innych informacji i procedur, dokumentów, raportów, danych, zapisów, formularzy i innych materiałów o charakterze poufnym opracowanych przez jedną stronę dla drugiej strony lub uzyskanych, lub ujawnionych tej stronie w trakcie Licencji na mocy niniejszych OW. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wymagań wynikających z niniejszych OW w odniesieniu do procedur bezpieczeństwa i ochrony danych Fieldcode. Wszelkie dalsze roszczenia odszkodowawcze, jak również roszczenia o zabezpieczenie roszczeń pozostają zastrzeżone.

B.  Bez ograniczania ogólności podpunktu 6(A) każda ze stron może wykorzystywać informacje poufne drugiej strony wyłącznie w celu wykonywania swoich zobowiązań lub praw przewidzianych w niniejszych OW oraz może ujawniać informacje poufne drugiej strony swoim pracownikom lub doradcom wyłącznie na zasadzie potrzeby posiadania wiedzy i, w takim przypadku, zapewniają, że każdy pracownik lub doradca, któremu ujawnia Poufne informacje drugiej strony, jest świadomy postanowień niniejszego punktu 6 i ich przestrzega.

C. Niezależnie od wszelkich treści zawartych w niniejszym dokumencie Informacje poufne nie obejmują żadnych informacji ani materiałów, które: (i) są już znane stronie otrzymującej w momencie ujawnienia; (ii) są lub stają się publicznie znane w związku ze zgodnym z prawem działaniem strony otrzymującej lub bez jej zaniedbania; (iii) zostały niezależnie opracowane przez stronę otrzymującą bez korzystania z Informacji poufnych drugiej strony.

D. Z zastrzeżeniem podpunktu 6(A) żadna ze stron nie może ujawniać Informacji poufnych, chyba że jest to wymagane na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych, lub nakazu sądowego.

E. Niniejszy punkt 6 obowiązuje po rozwiązaniu lub wygaśnięciu licencji. Obie strony zgadzają się na zwrot lub zniszczenie, według uznania drugiej strony, Informacji poufnych drugiej strony po rozwiązaniu/wygaśnięciu licencji, w zakresie, w jakim takie informacje nadal istnieją.

7 / GWARANCJE

A. Każda ze stron gwarantuje, że: (a) posiada pełne upoważnienie i jest uprawniona do zaciągania i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych OW; (b) jej działanie zgodnie z niniejszymi OW, w tym między innymi opracowywanie, dostarczanie lub użytkowanie oprogramowania, nie narusza i nie będzie naruszać (i) żadnego obowiązującego prawa, zasady lub regulacji; (ii) żadnych umów ze stronami trzecimi; ani (iii) żadnych praw osób trzecich do dowolnego patentu, znaku towarowego, praw autorskich, tajemnicy handlowej lub jakiegokolwiek innego prawa własności lub własności intelektualnej.

B. Fieldcode nie ponosi odpowiedzialności za naprawienie, ulepszenie lub wymianę wadliwego oprogramowania lub jego części zgodnie z podpunktem 5(A) lub 7(A) w zakresie, w jakim wada wynika z lub w związku z: (i) modyfikacją lub zmiana oprogramowania przez osobę inną niż pracownik Fieldcode; lub (ii) naruszeniem niniejszych OW przez klienta, w tym korzystaniem z oprogramowania przez klienta lub jego personel w sposób lub w celu, które nie zostały rozsądnie przewidziane w niniejszych OW lub nie jest autoryzowany na piśmie przez Fieldcode.

C. Klient niniejszym zgadza się zwolnić z odpowiedzialności, zabezpieczać i chronić Fieldcode przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, stratami, wydatkami (w tym honorariami adwokackimi i kosztami prawnymi związanymi z taką obroną), grzywnami, karami, podatkami lub odszkodowaniami (łącznie: „zobowiązania”) w zakresie, w jakim takie zobowiązania wynikają z: (i) zaniedbania lub błędu klienta w korzystaniu z oprogramowania; (ii) nieprzestrzegania przez klienta instrukcji zawartych w dokumentacji; (iii) istotnych zmian w środowisku operacyjnym licencjonowanego oprogramowania nieautoryzowanych przez Fieldcode; lub (iv) modyfikacji lub zmian oprogramowania dokonanych przez klienta bez konsultacji z Fieldcode.

D. FIELDCODE DOSTARCZA KLIENTOWI OPROGRAMOWANIE W STANIE „TAKIM W JAKIM JEST” I BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ŻADNA USTNA ANI PISEMNA INFORMACJA, ANI PORADA UDZIELONA PRZEZ PRACOWNIKA FIELDCODE, PRZEDSTAWICIELA LUB DYSTRYBUTORA NIE STANOWIĄ GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE, A KLIENT NIE MOŻE POLEGAĆ NA TAKICH INFORMACJACH LUB PORADACH.

8 / ODPOWIEDZIALNOŚĆ

A. Ograniczenie okresu odpowiedzialności: O ile nie uzgodniono inaczej w indywidualnej umowie z klientem, klient nie ma prawa do wnoszenia żadnych roszczeń wobec Fieldcode, w żadnych okolicznościach, po okresie sześciu (6) miesięcy od daty zdarzenia (dalej: okres odpowiedzialności). Dla uniknięcia wątpliwości po wygaśnięciu takiego okresu odpowiedzialności Fieldcode nie ponosi odpowiedzialności za żadne zobowiązania wynikające ze zdarzenia, do czego w przeciwnym razie klient dążyłby, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub na innej podstawie.

B. Wyłączenie odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU FIELDCODE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE ANI WTÓRNE, SANKCYJNE, KARNE LUB SZCZEGÓLNE (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW), NA PODSTAWIE UMOWY LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM NARUSZENIA GWARANCJI, ZANIEDBANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ W PRZYPADKU CZYNU NIEDOZWOLONEGO), NAWET JEŚLI FIELDCODE ZOSTAŁA POINFORMOWANA Z WYPRZEDZENIEM O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

C. Wyłączenie odpowiedzialności Fieldcode opisane w podpunkcie 8(B) powyżej ma zastosowanie, ale nie ogranicza się do: (i) utraty zysku, utraty przychodów, utraty użytkowania lub utraty kontraktu z dowolnego powodu, w tym z powodu wszelkich nieplanowanych przestojów lub jakichkolwiek innych działań lub zaniechań Fieldcode; (ii) utraty danych lub wykorzystania w dowolny sposób; (iii) dowolnego roszczenia osób trzecich powstałego w dowolny sposób; lub (iv) dowolnej szkody spowodowanej wirusami komputerowymi, robakami, bombami programowymi, trojanami lub innymi podobnymi elementami, które nie są całkowicie i bezpośrednio spowodowane i wprowadzone do systemu klienta przez Oprogramowanie Fieldcode. Dla uniknięcia wątpliwości wyżej wymienione sytuacje są uważane za szkody pośrednie, za które Fieldcode nie ponosi odpowiedzialności, a wszelkie takie roszczenia będą musiały zostać udowodnione przez klienta.

D. Żaden z warunków niniejszej sekcji 8 nie ma zastosowania do (i) odszkodowań i zobowiązań płatniczych Klienta określonych w niniejszych OWiZ; (ii) obrażeń ciała lub śmierci.Żaden z warunków niniejszej sekcji 8 nie ma zastosowania do (i) odszkodowań i zobowiązań płatniczych Klienta określonych w niniejszych OWiZ; (ii) obrażeń ciała lub śmierci.

9 / OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

A. Okres obowiązywania: O ile nie zostanie wypowiedziana zgodnie z niniejszym punktem 9, licencja (i) zacznie obowiązywać w dniu wejścia w życie i będzie obowiązywać przez kolejne okresy dwunastu (12) miesięcy od daty wejścia w życie, chyba że strona powiadomi z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem, że wypowiada Licencje i niniejsze OW z upływem bieżącego okresu obowiązywania. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, jeśli klient przestanie korzystać z oprogramowania i nie będzie przetwarzać żadnych zdarzeń w związku z tym przez okres sześciu (6) kolejnych miesięcy, licencja zostanie uznana za wygasłą ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Fieldcode prześle klientowi powiadomienie z informacją o usunięciu danych klienta i wszelkich powiązanych informacji poufnych.

B. Warunki wypowiedzenia. Każda ze stron może, za powiadomieniem drugiej strony, natychmiast wypowiedzieć licencję, jeżeli (i) druga strona dopuści się istotnego naruszenia niniejszych OW i nie naprawi takiego naruszenia w ciągu 30 dni od pisemnego powiadomienia strony naruszającej; (ii) druga osoba została postawiona w stan upadłości, weszła w stan likwidacji lub została zawarta ugoda lub układ z wierzycielami lub cesja na rzecz jej wierzycieli.

C.  Po wypowiedzeniu licencji z dowolnego powodu, jeśli klient zapłacił z góry jakiekolwiek opłaty w związku z wypowiedzianą lub anulowaną licencją, wyłączną odpowiedzialnością Fieldcode wobec klienta w związku z takim wypowiedzeniem będzie zwrot wpłaconych z góry opłat związanych z tą licencją za okres przypadający na czas po wypowiedzeniu licencji. Taki zwrot nie będzie wymagany w przypadku rozwiązania umowy z powodu naruszenia przez klienta niniejszych OW. Niezależnie od wszystkich informacji zawartych w niniejszym dokumencie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu licencji klient musi uiścić wszelkie opłaty za prawa i usługi świadczone przed tym rozwiązaniem lub wygaśnięciem.

10 / SPORY

A. Przed podjęciem jakichkolwiek działań sądowych strona musi dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszelkie spory wynikające z niniejszych OW lub w związku z nimi w drodze negocjacji w dobrej wierze. Każda ze stron musi, w miarę możliwości, nadal wykonywać swoje zobowiązania wynikające z niniejszych OW, nawet w przypadku sporu.

B. Ten punkt 10 nie ma wpływu na prawo Fieldcode do ubiegania się o pilne zadośćuczynienie lub zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego.

11 / INFORMACJE OGÓLNE

A. Siła wyższa. Żadna ze stron nie ponosi wobec drugiej odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszych OW w zakresie spowodowanym siłą wyższą, pod warunkiem, że strona poszkodowana (i) niezwłocznie zawiadomi drugą stronę i udzieli pełnych informacji o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej; (ii) dokłada wszelkich starań, aby przezwyciężyć skutki siły wyższej; oraz (iii) kontynuuje wykonywanie swoich zobowiązań w możliwym zakresie. Takie zdarzenie siły wyższej nie obejmuje zobowiązań płatniczych klienta określonych w niniejszym dokumencie.

B. Niezależny wykonawca. Fieldcode jest niezależnym wykonawcą klienta. Na mocy niniejszych OW nie istnieje żadna inna relacja (np. joint venture, agencja, powiernictwo lub spółka).

C.  Zawiadomienia. Zawiadomienie złożone przez stronę na podstawie niniejszych OW musi zostać dostarczone drugiej stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w tym celu przez drugą stronę.

D.  Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OW jest lub stanie się niezgodne z prawem, niewykonalne lub nieważne, odpowiednie postanowienie uważa się za zmienione w zakresie wymaganym do usunięcia niezgodności z prawem, niewykonalności lub nieważności. Jeżeli modyfikacja zgodnie z niniejszym podpunktem 11(D) nie jest możliwa, postanowienie to należy traktować we wszystkich celach jako oddzielone od niniejszych OW, bez wpływu na zgodność z prawem, wykonalność lub ważność pozostałych postanowień niniejszych OW.

E. Całość umowy. Niniejsze OW określają wszystko uzgodnione przez strony w odniesieniu do licencji i pomocy technicznej oraz zastępują i anulują wszystko, co omówiono, wymieniono lub uzgodniono przed datą wejścia w życie. Strony nie opierały się na żadnych oświadczeniach, gwarancjach ani umowach dotyczących oprogramowania, licencji i pomocy technicznej, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych OW i żadne takie oświadczenie, gwarancja ani umowa nie mają żadnego skutku od daty wejścia w życie. Wszelkie specyficzne dla klienta zmiany niniejszych OW będą zawarte w indywidualnej umowie.

F. Zakaz cesji. Klient nie może dokonywać cesji, nowacji, podzlecania ani przenoszenia żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych OW bez uprzedniej pisemnej zgody Fieldcode. Niezależnie od cesji, podwykonawstwa lub innego przeniesienia praw lub obowiązków, klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zobowiązania wynikające z niniejszych OW. Wszelkie cesje, nowacje, podwykonawstwo lub przeniesienie muszą mieć formę pisemną. Każdą zmianę kontroli nad klientem uważa się za cesję, w przypadku której wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Fieldcode zgodnie z niniejszym podpunktem 11(F).

G. Klient niniejszym udziela firmie Fieldcode wyraźnego prawa do używania logo firmy klienta w materiałach marketingowych, sprzedażowych, finansowych i public relations oraz innych komunikatach wyłącznie w celu identyfikacji klienta jako klienta Fieldcode i używania go jako projektu referencyjnego przez Fieldcode. Fieldcode niniejszym udziela klientowi wyraźnego prawa do używania logo Fieldcode wyłącznie w celu identyfikacji Fieldcode jako dostawcy usług dla klienta.   Klient może wycofać lub ograniczyć takie zezwolenie w dowolnym momencie, powiadamiając Fieldcode na piśmie na adres marketing@fieldcode.com.

H. O ile niniejsze OW i indywidualne umowy nie stanowią inaczej, Fieldcode może dokonywać zmian w niniejszych OW według własnego uznania. Informacje o zmianach będą komunikowane poprzez umieszczenie zmienionych OW na stronie internetowej Fieldcode (pod adresem www.fieldcode.com) lub powiadomienie o nich klienta i akceptację przez klienta lub dalsze korzystanie z dowolnego oprogramowania po dostarczeniu takiego powiadomienia o zmienionych OW. Fieldcode zastrzega sobie prawo do wymagania od klienta potwierdzenia tych zmienionych OW po wszelkich istotnych zmianach.

I. Dla uniknięcia wątpliwości, jeśli osoba fizyczna akceptuje niniejsze OW w imieniu spółki lub innej osoby prawnej, taka osoba oświadcza, że ma prawo zaciągania zobowiązań w imieniu takiego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych w zakresie przestrzegania niniejszych warunków, w którym to przypadku termin „klient” odnosi się do takiego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych, zgodnie z gwarancjami wymienionymi w podpunkcie 7A niniejszego dokumentu.

J. Fieldcode przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz zapisami umownymi. Fieldcode zapewnia, że każdy z jego pracowników i innych przedstawicieli zaangażowanych w przetwarzanie danych jest zobowiązany do zachowania poufności i przestrzegania wymogów dotyczących ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 („RODO”). Fieldcode przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz zapisami umownymi. Fieldcode zapewnia, że każdy z jego pracowników i innych przedstawicieli zaangażowanych w przetwarzanie danych jest zobowiązany do zachowania poufności i przestrzegania wymogów dotyczących ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 („RODO”).

Warunki szczególne dotyczące licencji na oprogramowanie

NINIEJSZE WARUNKI MAJĄ ZASTOSOWANIE W POŁĄCZENIU Z OGÓLNYMI WARUNKAMI FIELDCODE (DALEJ: „OW”). W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIESPÓJNOŚCI MIĘDZY OW I NINIEJSZYMI WARUNKAMI SZCZEGÓLNYMI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE (DALEJ: „WS”), PIERWSZEŃSTWO MAJĄ WS.

Wersja Data: 13/07/2020

1 / ZAKRES

Poniższe WS zawierają szczegółowe zasady dotyczące zakresu prawa klienta do korzystania ze standardowego oprogramowania Fieldcode. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych WS, mają znaczenie przypisane im w innych miejscach OW, dostępnych pod adresem https://www.fieldcode.com/pl/informations/legal.

2 / DEFINICJE

W niniejszych WS następujące terminy mają znaczenie:

Konto – konto utworzone podczas rejestracji w celu korzystania z oprogramowania Fieldcode.

Zdarzenie – zapytanie dotyczące pomocy technicznej zgłoszone lub zaimportowane przez klienta do oprogramowania Fieldcode. Każde zdarzenie może być przetwarzane (np. wysłane, zgłoszone) indywidualnie w oprogramowaniu Fieldcode. Każde zdarzenie będzie mieć unikalny numer zwany „CNI” automatycznie nadawany przez oprogramowanie. W oprogramowaniu zdarzenie nazywa się „zgłoszeniem”.

Umowa indywidualna - szczegółowa umowa zawarta z Klientem, zawierająca uzgodnione opłaty za Licencję, warunki płatności oraz okres obowiązywania Licencji, jeśli został określony. W przypadku sprzeczności pomiędzy Umową indywidualną a niniejszymi WS pierwszeństwo ma Umowa indywidualna.

Oprogramowanie - aplikacje dostarczane przez Fieldcode na zasadzie oprogramowania jako usługi (ang. software as a service, w skrócie SaaS). Oprogramowanie Fieldcode składa się z trzech głównych aplikacji: Miejsce pracy Fieldcode do zarządzania zdarzeniami przez cały cykl dostaw (aplikacja w przeglądarce), panel administracyjny Fieldcode do konfiguracji i automatyzacji konta i procesów (aplikacja w przeglądarce) oraz aplikacja mobilna Fieldcode do dostarczania zdarzeń w terenie (aplikacja na smartfony).  

Użytkownik każdy użytkownik mający dostęp do oprogramowania Fieldcode i zdarzeń procesowych w nim. Definicja użytkownika obowiązuje niezależnie od roli użytkownika.

3 / MODELE LICENCJI

A. Utworzenie konta: Aby uzyskać dostęp do oprogramowania Fieldcode, należy utworzyć konto. Każde takie Konto jest domyślnie bezpłatne i umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji Oprogramowania bez żadnych ograniczeń dotyczących zdarzeń lub działań w Oprogramowaniu. Każdy Klient uprawniony jest do założenia tylko jednego Konta, przy czym liczba przypisanych Użytkowników nie będzie ograniczona. Z chwilą utworzenia Konta Klient zostanie pierwszym Użytkownikiem konta.

B. Modele licencji: Utworzenie Konta będzie wymagać udzielenia licencji na Oprogramowanie na żądanie. Licencja taka udzielana jest Klientowi na podstawie dwóch odrębnych modeli licencji, różniących się liczbą Użytkowników przypisanych do jednego Konta (dalej: „Model licencji”): (i) model bezpłatny; oraz (ii) model płatności za zdarzenie.

C. Model bezpłatny: Model bezpłatny będzie dostępny tylko dla Kont z nie więcej niż dziesięcioma (10) przypisanymi Użytkownikami, z wyłączeniem początkowego konta Klienta zdefiniowanego w podpunkcie 3(A). W ramach modelu bezpłatnego tacy Użytkownicy są upoważnieni do bezpłatnego dostępu do Oprogramowania i korzystania z niego bez ograniczeń, z wyjątkiem tych przewidzianych w OW, WS i przepisach prawa. Należy pamiętać, że jak tylko dane karty kredytowej zostaną wprowadzone na stronie Fieldcode, Klienta obowiązuje model płatności za zdarzenie, niezależnie od liczby Użytkowników.

D. Model płatności za zdarzenie: Model płatności za zdarzenie jest modelem licencji podlegającym rozliczeniu, zgodnie z którym Fieldcode obciąży Klienta opłatą zryczałtowaną w wysokości jednego (1) EUR* za zdarzenie. Model płatności za zdarzenie będzie automatycznie stosowany do Kont, w przypadku których liczba przypisanych Użytkowników wynosi co najmniej jedenaście (11), z wyłączeniem pierwszego Użytkownika zdefiniowanego w podpunkcie 3(A). Model płatności za zdarzenie ma również zastosowanie automatycznie, gdy tylko Klient poda dane karty kredytowej na stronie internetowej Fieldcode. Klient zostanie powiadomiony o zmianie z modelu bezpłatnego na model płatności za zdarzenie i zostanie poproszony o podanie i określenie odpowiedniej metody płatności, jak wskazano w podpunkcie 4(A) poniżej. Fieldcode nie stosuje żadnych opłat innych niż 1 EUR* za zdarzenie. Zdarzenie jest możliwe do zafakturowania, gdy spełnione są dwa (2) z trzech (3) poniższych wymogów:

a)  Zdarzenie zostało pomyślnie odebrane lub utworzone; Zgłodzenie zostało pomyślnie utworzone lub odebrane, gdy unikalny numer „CNI” został automatycznie przydzielony przez system.

b) Zdarzenie ma co najmniej jedno (1) zaplanowane spotkanie; Spotkanie jest planowane i zapisywane w historii zgłoszeń, gdy używany jest asystent planowania. Spotkanie zostanie ustawione w obu przypadkach, zoptymalizowanego jak i ręcznego działania; w obu przypadkach skutkuje to wpisaniem daty w polu „Data ustalona” lub „Data proponowana”.

c) Zgłoszenie zostało zamknięte w systemie. Poprzez status cyklu pracy zgłoszenie zostanie oznaczone jako Zamknięte, gdy nie są planowane żadne dalsze działania. Klient może użyć innej nazwy statusu, aby wskazać, że nie są wymagane dalsze działania w danym zgłoszeniu. Zgłoszenia w tym statusie będą traktowane tak samo jak zgłoszenia w statusie Zamkniętym.

E. Nieodwracalność: Po przekroczeniu liczby 11 Użytkowników na Konto lub wprowadzeniu danych karty kredytowej na stronie Fieldcode, liczba Użytkowników nie będzie miała wpływu na Opłatę licencyjną. Dla uniknięcia wątpliwości Klient nie ma możliwości przełączyć się z modelu płatności za zdarzenie na model bezpłatny, niezależnie od dalszych zmian liczby Użytkowników.

*F. Opłata za zdarzenie jest określona w jednej z trzech następujących walut: EUR, GBP lub USD, jak wskazano w Załączniku A do niniejszych WS. Dla uniknięcia wątpliwości obowiązującą walutę opłaty za zdarzenie oraz wszelkie inne dodatkowe koszty i wydatki określa adres Klienta wprowadzony podczas procesu rejestracji.

4 / WARUNKI PŁATNOŚCI

A. Opłaty licencyjne: O ile niniejszy dokument lub Umowa indywidualna nie stanowią inaczej, Fieldcode może wystawiać Klientowi faktury za wszystkie opłaty licencyjne i inne opłaty co miesiąc w oparciu o miesiąc kalendarzowy zgodnie ze specyfikacją Modelu licencji. Faktury będą wysyłane do Klienta w ciągu trzech (3) dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym dokonano rozliczenia.

B. Termin płatności: Wszystkie faktury będą płatne przez Klienta w walucie określonej w podpunkcie 3(F) niniejszych WS, o ile nie uzgodniono inaczej w Umowie indywidualnej. Płatności dokonuje się kartą kredytową po otrzymaniu faktury. Niezależnie od wszelkich postanowień stanowiących inaczej, wszelkie płatności wymagane zgodnie z niniejszą Umową będą dokonywane terminowo, a żadne płatności na rzecz Fieldcode nie będą wstrzymywane, opóźniane, zmniejszane ani zwracane, jeśli Fieldcode w pełni wywiązało się ze swoich istotnych zobowiązań, a niepowodzenie w spełnieniu wymogów dowolnego harmonogramu lub dostawy były spowodowane działaniami lub zaniechaniami po stronie Klienta.

C. Opóźnienia w płatnościach: Wszelkie opóźnienia w płatnościach będą obciążane wszelkimi kosztami windykacji (w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi) i będą obciążone odsetkami w wysokości półtora procenta (1,5%) miesięcznie (proporcjonalnie dla okresów częściowych) lub według maksymalnej stawki dozwolonej prawem, w zależności od tego, która wartość jest niższa.

D. Podatki: Wszystkie kwoty wymagane do zapłaty w ramach niniejszej Umowy nie obejmują żadnych kwot podatków lub opłat (w tym odsetek i kar). Klient zwróci Licencjodawcy i zabezpieczy Licencjodawcę przed odpowiedzialnością za wszelkie podatki lub opłaty od sprzedaży, użytkowanie, podatki VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości lub innych podatków lub opłat, które Licencjodawca jest zobowiązany pobrać lub przekazać właściwym organom podatkowym. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do podatków dochodowych lub franczyzowych Licencjodawcy ani żadnych podatków, z których Klient jest zwolniony, pod warunkiem, że Klient dostarczył Licencjodawcy ważne zaświadczenie o zwolnieniu z podatku.

5 / PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

A. Prawa do Oprogramowania w ramach Modelu Licencji. Z zastrzeżeniem i oprócz OW, wybierając i akceptując dowolny Model Licencji, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

a) Oprogramowanie pozostaje wyłączną własnością Fieldcode i jest objęte ochroną własności intelektualnej. O ile obowiązujące prawo lub OW lub niniejsze WS nie stanowią inaczej, Klient nie może używać Oprogramowania w sposób wykraczający poza zaakceptowany i uzgodniony cel oraz z naruszeniem specyfikacji Modelu Licencji.

b) Wszelkie Licencje na Oprogramowanie przyznane Klientowi w ramach Modelu Licencji i OW są niewyłączne, ogólnoświatowe, niezbywalne, nieograniczone w czasie i odwoływalne oraz ograniczone wyłącznie do Zatwierdzonego Celu zdefiniowanego w OW i specyfikacji Modelu Licencji. Każde użycie Licencji przez Klienta poza dozwolonym zakresem będzie uważane za naruszenie OW i niniejszych WS, co skutkować będzie prawem Fieldcode do dochodzenia wszelkich środków zaradczych i odszkodowań dostępnych zgodnie z niniejszymi warunkami i obowiązującym prawem.

 c) Klient nie może w żaden sposób modyfikować ani usuwać informacji o prawach autorskich lub licencji w Oprogramowaniu.

6 / USŁUGI DODATKOWE

A. Pomoc techniczna: W Okresie licencji i w ramach Modelu licencji firma Fieldcode świadczy bezpłatne usługi pomocy technicznej w zakresie Oprogramowania, które obejmują:

(a) wersje oprogramowania,

(b) wsparcie przez e-mail w przypadku jakichkolwiek problemów z Oprogramowaniem.

Dodatkowa lub rozszerzona pomoc techniczna (dalej: „Usługi dodatkowe”), jeśli takie istnieją, podlegają i są opisane w wycenie.

B. Aktualizacja oprogramowania: W przypadku problemów z dostępem do Oprogramowania z powodu odświeżenia lub aktualizacji Oprogramowania w całości lub w części Klient otrzyma odpowiednio wcześnie powiadomienie w celu zaplanowania przestoju oprogramowania z powodu wydania nowej Wersji oprogramowania. Jeśli po otrzymaniu takiej możliwości Klient nie nabędzie lub w inny sposób odmówi nabycia takich Wersji oprogramowania, firma Fieldcode zostanie zwolniona z zobowiązań dotyczących wsparcia określonych w niniejszym dokumencie.

Zasady i warunki ochrony danych osobowych  (“DPA”)

PROSIMY O PRZECZYTANIE I POTWIERDZENIE ZASAD I WARUNKÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH FIELDCODE ("DPA"). DPA ZOSTANIE UZNANY ZA ZAAKCEPTOWANY PRZEZ KLIENTA PO KLIKNIĘCIU PRZYCISKU "ACCESS NOW" LUB PODOBNEGO, JAK OKREŚLONO W TYM DOKUMENCIE.

Data wersji:  07.07.2022

Download DPA

Twoja waluta faktury

Kraj
Waluta
Ładowanie danych ...
Załaduj wszystkie elementy

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych (Specjalnych) warunków, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do naszego newslettera Fieldcode    
subscribe